:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
جمعه، ۱۷ مرداد ۱۳۹۹
:: English Section
P اخبار
رویا افشار، نامزد پنجمين دوره انتخابات هيأت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران

Roya Afshar
مشخصات فردي
نام: رويا
نام خانوادگي: افشار
نام پدر: محمدرضا
شماره شناسنامه: 774
سال تولد: 1349 محل تولد: اهواز

سوابق حرفه‌اي
سازمان عمران کارون خوزستان(وابسته به استانداري)
سازمان خدمات طراحي استان خوزستان
مهندسان مشاورمعماري وشهرسازي
وزارت مسکن و شهرسازي {دفتر ترويج معماري و کنترل ساختماني –دفتر معماري و طراحي شهري }
شرکت عمران شهرهاي جديد
مهندسين مشاور آزاد
مهندسين مشاورامکو ايران
نائب رئيس شرکت مهندسان مشاور فرصت و همکاران ازسال1379تا1382
مديرعامل شرکت مهندسان مشاور فرصت و همکاران ازسال1382تا1385
مديرعامل مهندسان مشاورسوزيان ايرياازسال1386 تاکنون
مدرس دانشگاه پيام نور
عضوکميسيون تخصصي معماري نظام مهندسي استان تهران
عضو هيات مديره انجمن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ايران
عضو کميته چشم انداز ؛انجمنLS.M.S
وزارت علوم و تحقيقات و فن آوري

ديدگاه‌ها و برنامه‌ها
صيانت ازحقوق قانوني وبرحق مهندسان؛ايجادامنيت شغلي ؛شفاف سازي کليه امورمرتبط با سازمان ؛رفاه مهندسان؛کرامت واقتدارجامعه مهندسان درعرصه هاي داخلي کشور و جامعه بين المللي
تغييرروش دراداره سازمان؛متعهد بودن اعضا هيات مديره سازمان نسبت به وظايف محوله؛دوري ازهرگونه مباحث مين رشته اي باايجادبستري مناسب جهت همکاري؛همدلي واتحاد کليه مهندسان
نهادين کردن تخصصهاي ساختمان بامشارکت مهندسان و ساختمان سازان براي ايجاد يک نظام پويا؛خود کنترلي وخود ساماني
افزايش تعرفه هاي خدمات مهندسي (طراحي؛نظارت؛اجرا)براساس سازمان مديريت وبرنامه ريزي کشوروهمچنين بالابردن سطح خدمات مهندسي ارائه شده باتوجه به تکنولوژي پيشرفته جهاني و استاندارهاي روزدنيا
ايجاد مديريتي منسجم و هماهنگ و شفاف بارويکردهاي تخصصي درنظام مهندسي ساختمان؛طراحهاي توسعه شهري وبالادست (اقتصادي و سرمايه گذاري ؛ طراحي ؛ اجراي ونظارت )
تهيه وتدوين قانون نظام جامع مسئوليت؛قانون نظام شهرسازي ؛قانون حفاظت ازمنابع طبيعي وانرژي ؛قانون نظام جامع استانداردساختمان؛قانون نظام جامع استانداردخدمات نگه داري و راهبري ساختمان؛قانون نظام جامع سرمايه گذاران بخش مسکن وبانکهاوبيمه گران بخش مسکن و... باهمکاري مجلس شوراي اسلامي؛ وزارتخانه هاي تابعه؛نهادهاوکليه ارگانهاي ذيربط ...
استفاده از خردجمعي اعضا عضو و مهندسين فعال درکليه امور؛باايجاد کارگروههايي تخصصي به عنوان بازوههاي مشورتي هيات مديره وکميسيونهاي تخصصي
ايجاد همکاري منسجم و هماهنگ وپوياباکليه نهادها؛ارگانها؛سازمانها؛وزارتخانه هاوهمچنين حفظ و نگهداري تفاهمات برقرارشده با ارگانها؛سازمانها؛شهرداريهاو...
آموزش مستمرمهندسان وکاردانان وکارگران ماهروبه روزآمدکردن دانش فني آنان بابهره گيري ازاساتيد مجرب داخلي و خارجي


Bookmark and Share

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری