:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
يكشنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹
:: English Section
P اخبار
دومین كنفرانس بين‏المللي ”آب، محيط زيست و توسعة پايدار در مناطق خشك و نيمه خشك“

معرفي كنفرانس
مناطق خشك و نيمه‏خشك جهان آزمايشگاهي است به وسعت طبيعت، براي تحليل علمي مسائل مربوط به آب. اين مناطق آسيب‏پذير به واسطة گستردگي و تنوع تاريخي و نيز به سبب پيچيدگي روابط ميان انسان و آب در واقع حوزه‏‏هاي مطالعاتي مناسبي را فراهم آورده‏اند.
در اين مناطق ، مسائل مرتبط با منابع آب، نگهداري و بهره‏برداري از آن عامل بسيار مهم و حياتي به شمار مي‏رود. هزاران سال است كه جوامع ساكن در اين مناطق ملزم به كسب دانش و توسعة فن‏آوري‏هاي درخور اين حوزه بوده‏اند. امروزه رشد جمعيت و به تبع آن افزايش نياز به مواد غذايي، فشار مضاعفي را بر منابع آب اعمال كرده كه بي‏شك شايسته مطالعه مي‏باشد.
كنفرانس بين‏المللي ”آب، محيط زيست و توسعة پايدار در مناطق خشك و نيمه خشك“ نگاهي متمركز پيرامون اين معضلات خواهد داشت. اين كنفرانس با اتكاء به علوم و فنون نوين و سنتي و در سازگاري با شرايط زيست محيطي ـ اجتماعي و دست‏آورد‏هاي نظري و عملي با مطالعه و بررسي مشكلات و نگاهي جامع به دانش گذشتگان (فن كشاورزي، آبياري، ساخت و ساز و استفادة بهينه از آب و ...) فنآوري معاصر خواهد داشت تا از اين رهگذر ،حفظ ميراث فرهنگي، احياء دانش بومي و همچنين پيشرفت‏هاي دانش و فن‏آوري جديد با هدف دستيابي به پاسخهاي مناسب براي معضلات حياتي (آلودگي و شوره‏زار شدن زمين و ...) ميسر شود.
1. تاريخچة كنفرانس
كنفرانس حاضر در زمرة توافقات آكادميك دانشگاه تهران، دانشسراي عالي مطالعات كاربردي (سوربن- فرانسه) و دانشگاه زين‏جيانگ چين، در سال 2004 ميلادي قرار مي‏گيرد. طرح مسائل و اهداف اين كنفرانس بر دانش تجربي و نظري به كار رفته در مديريت سنتي و تاريخي آب در مناطق وسيعي از ايران و نيز مناطقي از چين ـ همچون منطقة زينگ‏جيانگ- متكي خواهد بود.
در اكتبر 2006 اولين كنفرانس بين‏المللي ”آب، محيط زيست و توسعة پايدار در مناطق خشك و نيمه خسك“ در شهر ارومچي چين با همكاري دانشگاه تهران، دانشسراي عالي مطالعات كاربردي
(سوربن- فرانسه) و دانشگاه زينگ‏جيانگ چين و مركز ملي تحقيقات علمي فرانسه (CNRS) برگزار شد.
2ـ دومين كنفرانس بين‏المللي
بر اساس برنامه‏ريزي‏هاي به عمل آمده و قطعنامة اولين كنفرانس سال 2006 چين موافقت شد تا دومين كنفرانس بين‏المللي ”آب، محيط زيست و توسعة پايدار در مناطق خشك و نيمه‏خشك“ در سال 2009 در ايران برگزار ‏شود.
هدف از برگزاري اين كنفرانس‏ها ايجاد حساسيت در جوامع علمي در جهت تقابل بين رشته‏اي در حوزة نظريه‏پردازي و روش‏هاي بهينة مديريت درمنابع آب مي‏باشد.
پيچيدگي و گستردگي موضوعات مرتبط با مطالعه در اين حوزه، علاوه بر نهادهاي علمي سازماندهنده اولين كنفرانس(چين) ، مشاركت و همكاري علمي سازمانها و نهادهاي ديگر ذيربط را در سطح ملي و بين‏المللي در دومين كنفرانس ضروري ساخته است.
از جملة سازمان‏دهندگان:
- معاونت آب و آبفاي وزارت نيرو جمهوري اسلامي ايران؛
- سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‏دستي و گردشگري ايران؛
- فرهنگستان هنر؛
- مركز بين‏المللي قنات ايران؛

از جملة همكاران:
- گروه پژوهشي SISYPHE (CNRS - UPMC – EPHE – ENSMP - IRD) در حوزة علوم زيستي و زمين؛
- آرونا ، پایگاه اطلاع رسانی معماری و شهرسازی ایران
- آزمايشگاه MAP (Modélisation en architecture) مدلسازي معماري؛
- آزمايشگاه PRODIGO (دانشگاه‏هايCNRS – EPHE – Paris 1 – Paris 4 – Paris 7) كه محل پذيرش دانشجويان مقطع دكتراي مطالعاتي و پژوهشي رشته‏هاي مختلف اين برنامه مي‏باشد.

2ـ سومين كنفرانس بين‏المللي
در سال 2010 نشست نهايي اين كنفرانس‏ها در پاريس برگزار خواهد شد.

اهداف
اهداف دومين كنفرانس بين‏المللي همانند كنفرانس اول عبارتند از:
- شناسايي و معرفي شرايط محيطي منابع آب در مناطق خشك و نيمه‏خشك
- ارائه گستره‏اي از تحولات فن‏آوري و روش‏هاي مديريت تقاضا و مصرف آب كشاورزي
- شناسايي و معرفي زير‏ساخت‏هاي فرهنگي و كالبدي آب در مناطق خشك و نيمه خشك
- تحليل دورنمايي تاريخي، تجربي و نظري از تعامل انسان با طبيعت به ويژه آب
انتظار مي‏رود برگزاري اين كنفرانس توسط سه دانشگاه معتبر (دانشگاه تهران، دانشسراي عالي مطالعات كاربردي فرانسه و دانشگاه زين جيانگ چين) كه هر سه صاحب نظر و متخصص در مطالعات مناطق خشك نيمه خشك مي باشند ، افق‏هاي نويني در برنامه‏ريزي‏هاي بين‏المللي در حوزة آب و شرايط زيست محيطي مناسبي را در جهان معاصر ارائه نمايد. بعلاوه طي توافق علمي منعقد شده در GDR «rés-EAU-ville» (گروه تحقيقات شمارة 2524 مؤسسه ملي تحقيقات علمي فرانسه CNRS) ، دانشگاه تهران و دانشگاه زين‏جيانگ چين اين كنفرانس‏ها با هدف ارائه هرچه وسيعتر دست‏آوردهاي اين نشست به حوزه‏‏هاي علمي و عملي فعال در مديريت آب برگزار مي‏شود.
در اين همايش‏ها جمع‏آوري و دسته‏بندي داده‏هاي مربوط به تاريخ، مذهب، هنر و فن‏آوري‏هاي سنتي تاريخي به اندازة مطالب مربوط به حوزه‏هاي نويني چون هيدروليك و... ارزشمند و درخور توجه مي‏باشند.
در راستاي دسترسي به راهكارهاي نوين مديريت آب در مناطق خشك و نيمه‏خشك در آينده و ارائه برنامه‏هاي توسعة پايدار، تأكيد بر ميراث و بهره‏گيري از تجربه‏هاي جوامع ساكن در اين مناطق


از اهميت ويژه‏اي در برنامه اين كنفرانس‏‏ها برخوردار است. به عنوان نمونه بهره‏مندي جهاني در استفاده از دانش وسيع تمدن‏هاي ايراني و چيني در حوزة مديريت آب انكارناپذير است. تنوع
توانمندي تجربي هريك از اين تمدن ها به اندازه‏اي است كه مي‏توان در كليت تفكر هركدام مسئلة “آب، محيط‏زيست و توسعة پايدار“ را مطرح نمود. اين مهم تنها با گردآوري اطلاعات حاصل از مطالعة پديده‏هاي كالبدي و سخت‏افزاري و نيز شناسائي روش‏هاي اجتماعي و فرهنگ بومي در مقياس‏هاي مختلف ميسر خواهد بود. توسعه و ايجاد خويشتن باوري در روش‏هاي سنتي بومي يعني ”مشاركت ساكنان بومي هر يك از اين حوزه‏ها در فرآيند سياستگذاري و تصميم‏گيري“، خود از اهداف بنيادين برگزاري اين كنفرانس‏ها به شمار مي‏آيد.

محورهاي دومين كنفرانس
1ـ آب و محيط زيست
- اثرات تغيير اقليم در منابع آب
- شوري‏زدايي، كاهش منابع
- حفاظت و تعادل بخشي آب‏هاي زيرزميني
- روش‏هاي تحليل چشم‏انداز مديريت آب

2ـ مديريت تقاضا و مصرف آب
- ارتقاء بهره‏برداري در مصارف آب، شامل شرب، صنعت، كشاورزي
- سيستم‏هاي فني و مديريت آب (مباحث حقوقي، روش‏هاي سنتي و مدرن)
- كنترل تلفات و مصرف آب


3ـ آب و ميراث فرهنگي ـ طبيعي
- نظام‏هاي فرهنگي و اجتماعي بهره‏برداري آب
- معماري و شهرسازي تحت تأثير مديريت آب
- نظام حقوقي آب
- تجربه تاريخي مديريت آب

4ـ مديريت وبهره برداري بهينه آب در آينده
- آب و جهاني شدن
- حكمراني مؤثر در آب
- تجارت مجازي آب
- مديريت بهم پيوست منابع آب

شرکت در کنفرانس
علاقه مندان به ارائه مقالات و شرکت در کنفرانس می توانند جهت دریافت اطلاعات به آدرس اینترنتی سایت کنفرانس به نشانی http://watarid.net مراجعه نمایند.


P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری