:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
دوشنبه، ۳۰ فروردين ۱۴۰۰
:: English Section
P اخبار
سمینار برنامه های توسعه شهری؛ چالش ها و رویکردها

معرفی:
توسعه شهری از نقطه نظر معنایی، در نسبتی عمیق با شهرسازی است. رابطه ای که ساخت شهر را تنها بر اساس کیفیت می سنجد و یا به عبارتی مفهوم کیفیت را زمینه هر نوع برنامه مرتبط با شهر می داند.
در این معنا؛ پایداری نیز در توسعه پوشیده است، چرا که شرط توسعه، پایداری است و هر نوع ارتقاء کیفی بدون درک مفهوم ضروری پایداری بی معنا است. با شناخت دقیق و عمیق مولفه های موثر در شکل گیری فضای شهری می توان توسعه پایدار شهری را تحقق بخشید.
به هر ترتیب درک جدی مفاهیم "توسعه" و "شهر" زمینه بروز چالش هایی در برنامه های فضایی شهر پدید می آورد و شهر، این پیچیده ترین مقوله ی انسانی به عنوان یک موجودیت مرکب، گرایشهای گوناگون از نگرش های ارتقائی نسبت به خود را شاهد است.
برنامه ها و طرح هایی که گاه بسیار جزئی و خرد است و گاه کلان. اما چیزی که در این میان اهمیت دارد نسبت تفاهم و تعامل انسان با این برنامه ها است. چگونه آنها را می فهمد؟ برچه اساسی با آنها برخورد دارد ؟ چگونه در آنها مشارکت می کند و به عبارتی این که آیا این برنامه ها می توانند در فرایندی به ارتقاء فردی و جمعی او مرتبط باشند؟ و همچنین آیا توفیق آنها را تضمین می کند؟
امروزه برنامه هایی که با کمک مستقیم مردم و با امکانات واقعی و عملی شهر مربوط است بیشتر مورد توجه مدیریت شهری است.
برنامه های موفق عمدتاً به مقوله" فضا" در شهر می پردازند و کلیت شهر را به صورت موجودیتی واحد مد نظر دارند. این یک تعریف معینی از شهر است که نحوه برخورد ما را با آن سامان می دهد.
سمینار حاضرقصد دارد تا رویکردها و چالش های گوناگون را در رابطه با برنامه های شناخته شده مرتبط با توسعه شهری بیان کند.
به نظر می رسد تبیین این موضوع بتواند تاکیدها را به سمت موضوعات اصلی که امکان تغییر و پیشرفت در آنها وجود دارد، متمایل نماید. طرح های جامع و تفصیلی، طرح های راهبردی - ساختاری ، راهبردهای توسعه شهری CDS ، دستور کار 21 محلی و ... تعدادی از این برنامه ها هستند که نحوه برخورد، فرایند و رویکردهای آنها مورد توجه قرار خواهد گرفت.
همکاران و برگزار کنندگان:
• مرکز بین المللی پژوهش هنر و معماری
• دانشگاه آکسفورد بروکس انگلستان
• آکادمی شهرسازی انگلستان
• فرهنگستان هنر
• نظام مهندسی ساختمان استان تهران


http://udp.ir

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری