:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
جمعه، ۱۲ آذر ۱۴۰۰
:: English Section
P اخبار
تمديد مهلت ارسال چكيده و اصل مقاله؛ همایش ملی بافت های فرسوده شهری

بنا براعلام دبیرخانه همایش ملی بافت های فرسوده شهری محققيني كه موفق به ارسال چكيده نشده اند، می توانند چكيده و اصل مقاله را تا تاريخ 15/آبان/86 به دبيرخانه همايش ارسال کنند.

محورهای همايش


1.مباحث نظری و مفهومی بافت های فرسوده :

- سير تحولات تاريخی مفاهيم مرتبط با بافت های فرسوده شهری در جهان و ايران :ارزش ها و چالش ها.
- بررسی تحليلی معنا شناختی بافت های فرسوده شهری.
- راهکارها و شيوه های مداخله در بافت های فرسوده شهری.
- معيارهای سنجش و اندازه گيری ميزان فرسودگی بافت های فرسوده شهری.
- شيوه ها و رويکرد های نوين مداخله در بافت های فرسوده شهری.
- عوامل و بررسی زمينه های شکل گيری بافت های فرسوده شهری.


2. بافت های فرسوده شهری و ابعاد مديريتی :

- بررسی الگوی مديريتی و ظرفيت سازی در توسعه پايدار بافت های فرسوده شهری.
- بررسی قوانين و مقررات در مديريت بافت های فرسوده شهری.
- بررسی روش های کنترلی، نظارت و هدايت توسعه بافت های فرسوده شهری
- بررسی شيوهای نوين مديريت بافت های فرسوده شهری.
- بررسی نقش و الگوی مداخله نهادهای دولتی و غير دولتی در مديريت توسعه بافت های فرسوده ايران و اهواز .


3. بافت های فرسوده شهریو ابعاد اجتماعی و فرهنگی :

- بررسی و ارزيابی الگوهای مشارکتی - ارتباطی در بافت های فرسوده شهری.
- بررسی ابعاد جامعه شناختی و راهکارهای پايدار اجتماعی بافت های فرسوده شهری.
- بازشناسی محدوديت ها و فرصت های اجتماعی در فرهنگی بافت های فرسوده شهری.
- بررسی ساختار جمعيتی و اجتماعی و فرهنگی بافت های فرسوده شهر اهواز.
- بررسی روشهای افزايش همگرائی های اجتماعی در بافت های فرسوده
- بررسی الگوهای اجتماعی سکونت در بافت های فرسوده شهریاهواز.
- بررسی چگونگی ارتقاء سرمايه اجتماعی در بافت های فرسوده شهری اهواز.


4. بافت های فرسوده شهری، ابعاد کالبدی و فضائی :

- امکان سنجی توسعه کاربری ها و کارکردهای جديد در بافت های فرسوده شهری.
- بررسی شيوه ها و الگوهای حفظ و نگهداری ارزش های ايرانی و اسلامی در بافت های فرسوده شهری.
- بررسی عوامل مؤثر بر توسعه کالبدی بافت های فرسوده.
- بررسی و ارزيابی روشهای جديد مقاوم سازی بافت های فرسوده شهری.
- بافت فرسوده کاربرد مواد و مصالح بوم آور و جديد و تکنولوژی مختلف ساخت.
- بررسی شبکه های ارتباطي و الگوهای دسترسی در بافت های فرسوده.
- بررسی سلسله مراتب خدماتی در بافت های فرسوده شهری.
- بافت فرسوده کاربرد موارد و مصالح جديد و تکنولوژی نوين ساخت.


5. بافت های فرسوده شهری، ابعاد جغرافيائی و زيست محيطی :

- بررسی روشهای پيشگيری از سوانح و آسيب های طبيعی بافت های فرسوده شهری.
- ارزيابی برنامه ها و طرح های ايمني بافت های فرسوده شهری.
- ارائه الگوها و معيارهای زيست محيطی در بافت های فرسوده شهری.
- ارزيابی توانها و ظرفيت های محيطی در بافت های فرسوده شهری.
- بررسی بهداشت و آلودگی های محيطی در بافت های فرسوده شهری.
- بررسی شرايط اقليمی و اثرات آن بر بافت های فرسوده شهری، کشور و اهواز


6. بافت های فرسوده شهری، ابعاد اقتصادی :

- بررسی تأثير نوسازی بافت های فرسوده در تحرک اقتصاد شهری.
- بررسی شيوه ها و موانع تأمين منابع مالی نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری.
- بررسی هزينه فايده نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری.
- بررسی ميزان تأثير نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده بر بازار مسکن و اقتصاد ساختمان.
- ارزيابی اقتصادی طرح های بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهر اهواز.


7. بافت های فرسوده شهر اهواز :

- بررسی ابعاد جغرافيايي بافت های فرسوده شهر اهواز.
- بررسی شيوه ها و الگوهای مداخله در بافت فرسوده شهر اهواز.
- بررسی محدوديت ها و فرصت های اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی در بافت فرسوده شهر اهواز.
- بررسی چگونگی امنيت شهری در بافت فرسوده شهر اهواز.
- بررسی الگوهای برنامه ريزی برای بافت فرسوده شهر اهواز.
- بررسی شيوه های مديريت شهری در بافت های فرسوده شهری.
- شيوه های توان مندسازی اجتماعی- فرهنگی بافت فرسوده شهر اهواز.


8. عناوين مرتبط :

- بررسی فرصتهای گردشگری و نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری.
- کاربرد سامانه های اطلاعات جغرافیایی(GIS) و سنجش از دور در نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهر و ...


پیوند مرتبط:
http://www.utr.scu.ac.ir

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری